Antimicrobiële resistentie

Infectiepreventie

Infectiepreventie en het juist gebruik van antibiotica zijn de twee pijlers in het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR). Infectiepreventie is gericht op het voorkomen van verspreiding van micro-organismen en het voorkomen van infecties. Het is niet mogelijk alle infecties te voorkomen. Wel kunnen en moeten zorginstellingen maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, om het aantal infecties zoveel mogelijk te beperken.

Het is dus belangrijk dat zorginstellingen beleid hebben op het gebied van infectiepreventie en zorgprofessionals volgens de richtlijnen werken. Dit is niet eenvoudig. ABR Zorgnetwerk Holland West kan hierin ondersteunen door het trainen van personeel. Ook het inzetten van een auditprogramma kan helpen infectiepreventie op de kaart te zetten en te verbeteren.

Breng infectiepreventie binnen jouw zorginstelling in kaart

Deskundigen infectiepreventie van het ABR Zorgnetwerk Holland West hebben een audittool voor verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkeld. Met deze tool wordt in kaart gebracht welke plaats infectiepreventie in de instelling heeft. De audit geeft een overzicht van de huidige situatie (nulmeting) en dat is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces. De resultaten uit de audits kunnen worden gebruikt bij het scholen van zorgprofessionals op het gebied van infectiepreventie.

In 2019 en 2020 zijn binnen de regio in totaal tien audits uitgevoerd. Dit aantal is nog te laag om voor een sector conclusies te trekken. De voorlopige resultaten laten zien dat er verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het om het volgen van richtlijnen op het gebied van persoonlijke hygiëne en handhygiëne. Ook de kennis over welke maatregelen er moeten worden genomen bij een BRMO kan beter. Daarnaast hebben veel zorgorganisaties nog geen infectiepreventiecommissie.

Ben jij benieuwd hoe infectiepreventie in jouw zorginstelling is geregeld? Laat door een deskundige infectiepreventie van ABR Zorgnetwerk kosteloos een audit uitvoeren.

Neem contact op

Aan de slag met de Infectiepreventie audit app

Vier ABR Zorgnetwerken, waaronder Holland West, hebben een infectiepreventie audit app ontwikkeld. De app is een hulpmiddel voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Met de app willen we de drempel voor het uitvoeren van een audit verlagen, zodat er meer en vaker audits worden gedaan. Zo maakt de app het verzamelen van auditgegevens en het opstellen van een rapportage makkelijker. Ook is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met soortgelijke zorgorganisaties.

Momenteel vind je in de app de audits ‘Basishygiëne en handhygiëne’ en ‘Hoe schoon is schoon?’. De focus van deze audits ligt op ziekenhuizen. Ook in de langdurige zorg is veel vraag naar een infectiepreventie app. Daarom worden de audits in 2022 ook aangepast voor gebruik in de langdurige zorg. We ontwikkelen ook audits die zijn gericht op basiselementen binnen infectiepreventie. Denk hierbij aan isolatie en het gebruik van beschermingsmiddelen. Deze audits kun je tijdens een dienst snel en eenvoudig doorlopen.

De infectiepreventie audit app kun je vanaf december 2021 downloaden op https://zorgnetwerkenabr.nl/activiteiten/audit-app.

Training infectiepreventie in de langdurige zorg

ABR Zorgnetwerk ondersteunt het infectiepreventie- en antibioticabeleid in zorginstellingen. Momenteel is het ABR zorgnetwerk bezig met het integreren van de training infectiepreventie in de langdurige zorg. Houd de website in de gaten voor updates. Voor vragen mail naar abr@ggdhm.nl

Regionaal Platform Infectiepreventie (RPIP)

Binnen het Regionaal Platform Infectiepreventie (RPIP) bespreken zorgprofessionals protocollen, actuele ontwikkelingen, regionale cijfers en situaties uit de praktijk. Het RPIP is daarmee een aanvulling op de infectiepreventiecommissies van zorginstellingen. Bij het platform zijn deskundigen infectiepreventie, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en aandachtsvelders infectiepreventie (CIP/IPA) aangesloten. Deze professionals zijn werkzaam in de VVT, VGZ of bij de GGD in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.

Belangrijke thema’s rondom infectiepreventie

Tijdens een overleg van het RPIP komen verschillende onderwerpen rondom infectiepreventie aan bod:

 • Casuïstiek: wat zijn leerpunten en welke ervaringen zijn ook interessant voor collega’s?
 • Protocollen: zijn protocollen breed beschikbaar, zijn er hiaten en spreekt iedereen dezelfde taal?
 • Epidemiologisch beeld in de regio: welke infectieziekten zijn momenteel relevant?
 • Ontwikkeling flowcharts/handelingen schema’s ziekteverwekkers
 • Onderhoud en stimuleren netwerk en onderlinge samenwerking
 • Delen van kennis op het gebied van implementatie en gedragsverandering
 • Kennis verspreiden binnen eigen instelling: kennisoverdracht, flowcharts, informatie over CIP, bijeenkomsten, IPA app en Infectiepreventieweek
 • Meerjarenplanning

Bijeenkomsten Regionaal Platform Infectiepreventie

Het RPIP vindt vier keer per jaar plaats: twee keer digitaal en twee keer fysiek. Tijdens de coronapandemie zijn alle bijeenkomsten digitaal. Wil je deelnemen aan het RPIP?

Neem contact op

Gastles infectiepreventie aan mbo- en hbo-studenten

Een duurzame manier om breed kennis te vergroten op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie begint bij de start. Wij geven daarom kosteloos gastlessen aan studenten van zorgopleidingen aan het mbo of hbo. In overleg met het opleidingsinstituut en de gastdocent bepalen we de inhoud van de les.

Ben je praktijkopleider of docent? Dan gaan wij graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Neem contact op

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

Duidelijke richtlijnen over infectiepreventie dragen bij aan veilige en kwalitatieve zorg. In Nederland ontwikkelt het Samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie (SRI) deze richtlijnen voor drie zorgdomeinen: medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en openbare gezondheidszorg. De landelijke richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen, patiënten/cliënten en hun mantelzorgers en zorgverleners bij de aanpak van infectiepreventie.

Samenwerking zorgpartijen binnen SRI

Het SRI is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de opvolger van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Binnen het SRI werken acht organisaties samen:

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • ActiZ
 • Zorgthuisnl

Ontwikkeling (nieuwe) richtlijnen infectiepreventie

De komende jaren worden eerst de richtlijnen van WIP geactualiseerd. Zo zijn acht werkgroepen in 2021 gestart met het bijwerken van de huidige richtlijnen, onder andere over handhygiëne, resistentie bacteriën (MRSA, BRMO) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er volgen de komende vijf jaar ook nieuwe richtlijnen.

De herziene en nieuwe richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. De richtlijnen over medisch-specialistische zorg worden ook gepubliceerd in de Richtlijnendatabase van FMS.

Toolbox infectiepreventie

Posters

Wil jij infectiepreventie, antibioticaresistentie en/of handhygiëne meer onder de aandacht brengen binnen jouw zorginstelling? Download de gratis posters! Met deze cartoons vraag je op een grappige en vriendelijke manier aandacht voor deze belangrijke onderwerpen. Zo maken we ons met elkaar sterk voor de aanpak en het voorkomen van antibioticaresistentie.

De posters zijn ontwikkeld door ons colleganetwerk LINK (Limburgs Infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk).

Animatievideo handhygiëne

Goede handhygiëne is belangrijk bij het voorkomen van de verspreiding van ziekteverwekkers. Schone handen, veilige zorg! Wil je weten hoe je goede handhygiëne uitvoert? In deze animatie leggen we dat in simpele stappen uit. Zo werken we samen aan het verbeteren van goede handhygiëne in de zorg.

Praatplaat infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg is het risico van infectieverspreiding groot door de vele contactmomenten, de diversiteit van de doelgroep en de aard van de zorgverlening.

Meer weten over infectiepreventie? Bekijk de praatplaat Infectiepreventie: risico's in de gehandicaptenzorg.

Download de praatplaat (PDF)