Sjaak de Gouw trots op het AMR Zorgnetwerk Holland West bij zijn vertrek als voorzitter

Door zijn pensionering als Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden stopt Sjaak de Gouw ook als voorzitter van de stuurgroep van het AMR Zorgnetwerk Holland West. Tijd voor een laatste interview.

Hoe ben je voorzitter geworden van de stuurgroep?

Dankzij mijn landelijke activiteiten was ik al in 2015 betrokken bij het besluit om tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie op te richten. Destijds heb ik gepleit voor een stuurgroep voor ieder netwerk. Deze groep draagt zorg voor de bestuurlijke inzet van alle betrokken instellingen, zodat de professionals goed kunnen samenwerken en welkom zijn in elkaars instellingen. De GGD’en en ROAZ-besturen waren nauw betrokken bij de instelling van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en in onze regio vond het LUMC het goed dat ik voorzitter zou worden. Landelijk werd de onafhankelijkheid van de voorzitter benadrukt en voor veel zorginstellingen is de GGD iets onafhankelijker dan een academisch ziekenhuis.

Waar heb je je mee beziggehouden tijdens het voorzitterschap?

Het klinkt wellicht een beetje gek, maar ik ben als voorzitter vooral bezig geweest met trots zijn op het stafbureau, het Regionaal Coördinatieteam en alle betrokken professionals. Hoewel een stuurgroep de taak heeft om richting te geven en bij te sturen wanneer nodig, was dat in onze regio nauwelijks noodzakelijk. Onze formele taken, zoals het vaststellen van plannen, begrotingen en subsidieaanvragen, verliepen soepel dankzij de zorgvuldige voorbereiding van alle betrokkenen. De stuurgroep fungeerde voornamelijk als klankbord voor het stafbureau, met wie ik als voorzitter een uitstekende werkrelatie had.

Wat zijn de momenten of activiteiten waar je met het beste gevoel op terugkijkt?

Ik kijk met veel plezier en trots terug op de grotere netwerkbijeenkomsten. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel enthousiaste professionals daar samenkwamen en waardevolle gesprekken voerden. Ik was aangenaam verrast door de concrete resultaten die het netwerk heeft opgeleverd. Het onderwerp antimicrobiële resistentie (AMR) leeft in alle instellingen, en dankzij deze betrokkenheid en resultaten heeft het ministerie besloten dat de netwerken structureel worden. Daarnaast stel ik ook met veel genoegen vast dat er in onze regio in alle zorgdomeinen bestuurders zijn met veel affiniteit voor het onderwerp, waardoor het voorzitten van de stuurgroep altijd een genoegen was.

Welke boodschap wil je jouw opvolger en het netwerk meegeven?

Voor de hele stuurgroep en dus ook voor mijn opvolger is mijn boodschap drieledig. Straal in je eigen bestuurlijke netwerk het belang en de vanzelfsprekendheid van het AMR Zorgnetwerk Holland West uit, blijf alert op het bestuurlijke draagvlak binnen de instellingen en koester alle betrokken professionals bij het netwerk.

We bedanken Sjaak voor zijn onmisbare bijdrage en wensen hem een fijn pensioen.