Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten

MUIZ

Wat is MUIZ?

Het Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten (MUIZ) & BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) is een beveiligde webapplicatie waarin deelnemers een uitbraak laagdrempelig kunnen communiceren naar het netwerk van zorgpartners en de GGD. In MUIZ worden geen individuele cliënt- of patiënt gegevens gedeeld.

Een uitbraakmelding geeft inzicht in:

 • de locatie en het aantal zieken
 • de verwekker
 • de aanpak, bijvoorbeeld of er bron- en contactonderzoek wordt verricht
 • eventuele consequenties voor de continuïteit van zorg, zoals cohortering of het sluiten van een afdeling.

MUIZ is ontwikkeld voor en door professionals in de regio Rotterdam Rijnmond en succesvol uitgerold. Momenteel zijn er meerdere regio’s bezig met de implementatie van MUIZ. Het streven is een landelijke dekking.

Waarom MUIZ?

Zicht op uitbraken van infectieziekten is belangrijk om verspreiding te voorkomen of tegen te kunnen gaan. De coronapandemie heeft dit nog eens benadrukt. Maar dit geldt ook voor uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), influenza en bijvoorbeeld scabiës. De informatie-uitwisseling op het gebied van infectieziekten kan beter. Daar doet MUIZ iets aan. Deze webapplicatie biedt zicht op uitbraken en het verloop daarvan in de regio. Het heeft daarom een toegevoegde waarde voor de hele zorgketen.

Voordelen van MUIZ:

 • MUIZ is een gebruiksvriendelijk systeem waarin je snel en op ieder moment een melding van artikel 26 van de wet publieke gezondheid kan doen.
 • MUIZ biedt inzicht in uitbraken op verschillende locaties van een organisatie.
 • Directe koppeling met SOZI-AMR (RIVM) voor het melden van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Hierdoor neemt de administratielast niet toe.
 • De mogelijkheid om een uitbraak te actualiseren. Zo voorkom je onnodig testen.
 • Data is intern te gebruiken voor structurele analyse en jaarverslagen.
 • MUIZ faciliteert laagdrempelig contact tussen ketenpartners door een bijgewerkt adresboek.
 • Mailalerts van instellingen en/of verwekkers die relevant zijn voor de instelling. Bij eventuele overplaatsingen van cliënten/patiënten kun je tijdig maatregelen nemen.
 • MUIZ is voor ketenpartners kosteloos. De GGD betaalt de aansluitkosten.

Bekijk via deze link hoe MUIZ werkt: https://meldpuntuitbraken.nl/hoe-werkt-muiz/

SOZI/AMR

Ook door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt MUIZ gezien als officieel meldingsportaal. In de MUIZ-applicatie is daarom een optionele koppeling ingebouwd met het signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie (SOZI/AMR) voor het melden van BRMO.

SO-ZI/AMR is een overlegstructuur om uitbraken van (resistente) micro-organismen in zorginstellingen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Zorginstellingen melden uitbraken van (resistente) micro-organismen wanneer extra maatregelen – naast de routinemaatregelen – genomen moeten worden. Meer informatie over SO-ZI/AMR is te vinden via: https://www.rivm.nl/surveillance-van-infectieziekten/signalering-infectieziekten/signaleringsoverleg-zi-amr

Uitrol MUIZ Holland West

De GGD Hollands Midden en de GGD Haaglanden zijn enthousiast en gaan beiden MUIZ gebruiken. Daarnaast zijn er in de regio Holland West 29 V&V koepels met 189 locaties, een aantal kleinschalige woonzorg locaties en 6 ziekenhuizen. De komende maanden zullen de V&V en ziekenhuizen benaderd worden om deel te nemen aan MUIZ. Vanzelfsprekend zijn ook instellingen voor verstandelijk beperkten van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Implementatie

Voor het implementeren van MUIZ kunnen de reguliere infectiepreventiestructuren binnen de organisatie worden gebruikt. Het implementeren van MUIZ duurt ongeveer 2 tot 6 maanden. De exacte planning is afhankelijk van de omvang van de organisatie (aantal professionals die MUIZ gaan gebruiken) en of MUIZ in het eigen ICT-systeem ingebed moet worden.

Daarnaast moeten gebruikers vertrouwd raken met MUIZ. Er is daarom een training beschikbaar voor key users uit deelnemende organisaties. De training duurt ongeveer 1 uur. Key users kunnen na afloop collega’s trainen in het gebruik van MUIZ. De ervaring leert dat het systeem makkelijk onder de knie te krijgen is.

Tot slot zijn er een aantal formele punten die afgerond moeten worden voordat de implementatie van MUIZ voltooid is. Zo tekenen organisaties een convenant waarin o.a. afspraken staan met betrekking tot het delen van informatie via MUIZ, het beheer en het gebruik van data. Ook tekenen accounthouders een geheimhoudingsverklaring.

Meer informatie?

Dat kan! Wij beantwoorden graag je vragen. Vragen kun je richten aan: Ditta Kronenburg - van den Berg, projectleider. Zij is te bereiken via: dvandenberg@ggdhm.nl

Meer informatie over MUIZ is te vinden via: https://www.meldpuntuitbraken.nl/